Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc Społeczna

Czcionka:

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. 


1. PIENIĘŻNYCH:

 • Zasiłek stały
 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 • Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

2. NIEPIENIĘŻNYCH:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,

Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia


Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej  obowiązujące od 01 października 2018.

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701 zł
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528 zł
 • zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 1 763 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 647 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 1 376 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego 645 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego 308zł.

Ubiegając się o pomoc finansową z GOPS  należy złożyć wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto i  netto w miesiącu  poprzedzającym  złożenie wniosku
 • Kserokopia ostatniego nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wysokości hektarów przeliczeniowych za rok bieżący
 • Zaświadczenie o innych dochodach (np. kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, odcinka od renty, emerytury)
 • Zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – z Urzędu Skarbowego
 • Oświadczenie o innych dochodach (np. praca dorywcza, praca za granicą).

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pogoda

Biuletyn Informacji Publicznej