Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki mieszkaniowe

Czcionka:

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.),

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U nr 156 poz.1817 ze zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. poz. 589).

Opis:

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Uprawnienia do przyznawania dodatków mieszkaniowych posiadają osoby spełniające następujące warunki:

 

WARUNEK 1

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny. Przysługuje również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im (przyznany wyrokiem sądu) lokal zamienny lub socjalny.

 

WARUNEK 2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie nie przekracza 125% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy kwota nadwyżki dochodu nie przekracza kwoty dodatku mieszkaniowego. Wysokość najniższej emerytury uwzględnia się w kwocie obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

 

Od dnia 01.03.2015 roku kwota najniższej emerytury brutto:

100% - 880,45 zł

125% - 1 100,56 zł

150% - 1 320,68 zł

175% - 1 540,79 zł

2% - 17,61 zł.

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

 

Do dochodów nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

 2. dodatków dla sierot zupełnych,

 3. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

 4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

 5. pomocy w zakresie dożywiania,

 6. zasiłków pielęgnacyjnych,

 7. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

 8. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

 9. dodatku mieszkaniowego,

 10. dodatku energetycznego,

 11. zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,

 12. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220).

 

WARUNEK 3

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli:

 • w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim,

 • w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

 Powierzchnia normatywna wynosi:      powiększona o 30%         powiększona o 50%  

1. gospodarstwo 1 osobowe - 35 m         = 45,50 m2                        = 52,50 m2

2. gospodarstwo 2 osobowe - 40 m         = 52,00 m2                        = 60,00 m2

3. gospodarstwo 3 osobowe - 45 m         = 58,50 m2                        = 67,50 m2

4. gospodarstwo 4 osobowe - 55 m         = 71,50 m2                        = 82,50 m2

5. gospodarstwo 5 osobowe - 65 m         = 84,50 m2                        = 97,50 m2

6. gospodarstwo 6 osobowe - 70 m         = 91,00 m2                        = 105,00 m2.

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

 

Do wniosku potwierdzonego przez zarządcę lokalu dołącza się:

 • zaświadczenie lub oświadczenie (ZOBACZ WARUNEK 2) potwierdzające łączne dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,

 • dokument potwierdzający łączny wymiar opłat za lokal za miesiąc, w którym składany jest wniosek,

 • aktualną fakturę za energię elektryczną, gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub instalację gazu przewodowego,

 • w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności do dnia 22.11.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 22.11.2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (pkt 10 orzeczenia prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju),

 • w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.


Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Wymagane dokumenty:
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku oraz deklaracje o dochodach zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. zaświadczenie potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

 2. dokument potwierdzający łączny wymiar opłat za lokal obowiązujący w miesiącu, w którym składany jest wniosek. 

 

Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:

 1. umowa najmu lokalu od osób fizycznych,

 2. aktualną fakturę za energię elektryczną, gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub instalację gazu przewodowego,

 3. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (dot. także członków rodziny),

 4. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza o poruszaniu się na wózku (dot.: osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim), zaświadczenie od lekarza o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju dla orzeczeń wydanych do dnia 22.11.2004 r. (dot. także członków rodziny),

 5. właściciele domów jednorodzinnych - zaświadczenie lub oświadczenie wskazujący wielkość powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz stan wyposażenia technicznego oraz rachunki potwierdzające wydatki.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelowie pokój nr 22.

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pogoda

Biuletyn Informacji Publicznej